מועצה מקומית כפר ברא
רישום מקוון למאגר דיגיטלי שלספקים

מועצה מקומית כפר ברא מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות להיכלל במאגר הספקים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים.

לצפייה במסמך הקול הקורא - לחצו כאן

מומלץ לחתום על המסמכים הבאים טרם תחילת תהליך הרישום:
1. שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - הורדה
2. תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשלו 1976 - הורדה
3. התחייבות לשמירה על סודיות - הורדה

לשאלות נוספות אנא פנו אלינו למייל - לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לחברת מרום - פתרונות דיגיטליים בע”מ
שלום לך ספק יקר!