מועצה מקומית כפר ברא - ספקים
רישום מקוון למאגר דיגיטלי של ספקים
נתוני הספק
?
ספקשם ה
שם הספק / שם החברה
פרטי איש הקשר
?
מספר נייד לקבלת קוד אימות
10 ספרות בלבד